7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
5. jagu. Aruandlus

§ 355. EELK revisjonikomisjoni aastaaruanne

(1) EELK revisjonikomisjoni aastaaruande koostab komisjoni esimees ja see kiidetakse heaks komisjoni koosolekul. Aruandele kirjutab alla komisjoni esimees.
(2) Aastaaruande struktuur on järgmine:
     1) EELK revisjonikomisjoni liikmed, liikmete nimed ja ametikohad komisjonis;
     2) EELK revisjonikomisjoni koosolekud. Koosolekute arv; teostatud korralised ja erakorralised revideerimised ning muude ülesannete täitmine; revideerimised erinevate institutsioonide kaupa, olulisemad tähelepanekud revideerimistest; audiitori kaasamine revideerimisse; komisjoni otsused ja ettepanekud aruandeaastal;
     3) järeldusi ja arvamusi.
(3) Aastaaruanne saadetakse paberile trükituna ning elektrooniliselt hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 20. jaanuaril kirikukogu juhatusele.
(4) Kirikukogu arutab aastaaruannet aruandeaastale järgneva aasta kevadistungjärgul.
(5) EELK revisjonikomisjoni aastaaruanne avaldatakse EELK koduleheküljel.TAGASI