7. OSA. MAJANDUS
4. peatükk. Revideerimine
5. jagu. Aruandlus

§ 356. Praostkonna või koguduse revisjonikomisjoni või revidendi aruandlus

Koguduse revisjonikomisjon või revident annab oma tegevusest aru teda valinud organile selle organi poolt kehtestatud korras.TAGASI