8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 368. Üldsätted

(1) EELK koguduste õpetajad, praostkondade praostid, peakaplanid, praostkonna vikaarvaimulikud, reservvaimulikud, kirikukogu nõukogude ja komisjonide esimehed, konsistooriumi liikmed ning peapiiskop on kohustatud korrapäraselt esitama oma tegevust kirjeldavad aruanded.
(2) EELK revisjonikomisjoni ning praostkondade ja koguduste revisjonikomisjonide ja revidentide aruannete esitamise kord ja tähtajad sätestatakse §-des 355 ja 356.
(3) Sõnaline ja tegevusaruanne esitatakse paberil aruandja allkirja ja pitseriga varustatuna ning võimaluse korral ka elektroonilisel kujul. Aruande üks eksemplar säilitatakse aruandja arhiivis.
(4) Aruande esitamise tähtaja rikkumine, esitamata jätmine ja teadlikult valeandmete esitamine loetakse kiriklikuks väärteoks.
(5) Lisaks kirikuseadustikus nimetatud aruannetele on koguduse nõukogul õigus nõuda lisaaruandeid oma koguduse töötegijatelt, praostkonna sinodil oma praostkonna koguduste töötegijatelt ja konsistooriumil EELK vaimulikelt ning kutsetöölistelt.TAGASI