8. OSA. TEGEVUSE KAVANDAMINE JA ARUANDLUS
2. peatükk. Aruandlus

§ 376. Kirikukohtu tegevusaruanne

Kirikukohtu esimees esitab kirjaliku aastaaruande kirikukohtu töö kohta konsistooriumi kantseleisse posti või elektronposti teel hiljemalt aruandeperioodile järgneva aasta 15. veebruariks. Aastaaruandesse märgitakse käsitletud asjad, vastu võetud otsused ja kirikukohtu töös osalenud kirikukohtu liikmete nimed.

TAGASI