9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
2. peatükk. Kiriklikud väärteoasjad

§ 384. Kiriklikud väärteod

Kiriklikud väärteod on:
1) EELK teenistuskorra rikkumine;
2) kõlblusvastane tegu;
3) usulise väärõpetuse levitamine.TAGASI