9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
2. peatükk. Kiriklikud väärteoasjad

§ 387. Armulauaosadusest väljaarvamine (ekskommunikatsioon)

(1) Kui koguduse liige on pannud toime raske kirikliku väärteo ning kui koguduse õpetaja on väärteo toimepanijat tagajärjetult manitsenud väärteo jätkamisest loobuma, võib koguduse õpetaja langetada otsuse tema armulauaosadusest väljaarvamise kohta. Otsuses märgitakse väärteo laad, armulauaosadusse tagasivõtmise tingimused ja otsuse vaidlustamise kord. Otsus tehakse teatavaks väärteo toimepanijale, koguduse nõukogule ja praostile, kes teatab sellest peapiiskopile.
(2) Peapiiskopil, piiskopil ja praostil on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud õigus ameti poolest.
(3) Kui vaimulik paneb toime raske kirikliku väärteo, mille eest karistatakse vaimuliku tegevuse peatamisega või vaimulikust ametist tagandamisega, on peapiiskopil ja piiskopil õigus väärteo toimepanija armulauaosadusest välja arvata.
(4) Armulauaosadusest väljaarvatu kaotab koguduse täiskogu liikme õigused, samuti õiguse osa saada kiriklikest talitustest, välja arvatud piht.
(5) Armulauaosadusest väljaarvamise otsus muudetakse, kui eksinu parandab meelt ja võtab vastu absolutsiooni selle koguduse õpetajalt, mille liige ta on, või praostilt või piiskopilt või peapiiskopilt.



TAGASI