9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
2. peatükk. Kiriklikud väärteoasjad

§ 388. Kaebuse esitamine karistamisotsuse peale

(1) Kirikliku väärteo toimepanemise eest karistatul on õigus esitada kaebus tema kohta tehtud karistamisotsuse peale:
     1) peapiiskopile, kui otsuse armulauaosadusest väljaarvamise kohta on teinud koguduse õpetaja, praost või piiskop;
     2) piiskopliku nõukogule, kui §-s 384 punktides 2 ja 3 nimetatud väärteo eest on karistuse määranud peapiiskop või piiskop või kui peapiiskop on jõusse jätnud koguduse õpetaja, praosti või piiskopi määratud karistuse;
     3) kirikukohtule, kui karistuse määramisel on rikutud õiguskorda ning kui peapiiskop ei ole karistamisotsust tühistanud.
(2) Kaebust määratud karistamisotsuse peale on võimalik esitada 40 päeva jooksul alates karistuse teatavaks tegemisest.TAGASI