9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
2. peatükk. Kiriklikud väärteoasjad

§ 389. Karistamisotsuse tühistamine või muutmine

(1) Peapiiskopil või piiskopil on õigus tühistada koguduse õpetaja või praosti otsus armulauaosadusest väljaarvamise kohta ning praosti poolt määratud manitsus, kui nimetatud otsus või manitsus ei ole kooskõlas väärteo raskusastmega või kui ilmneb täiendavaid asjaolusid, millest otsuse langetaja ei olnud teadlik.
(2) Piiskoplikul nõukogul on õigus tühistada või muuta peapiiskopi või piiskopi määratud karistus kõlblusvastase teo või usulise väärõpetuse levitamise eest, kui see ei ole kooskõlas väärteo raskusastmega või on alusetu või kui ilmneb asjaolusid, millest karistuse määraja ei olnud teadlik.TAGASI