3. OSA. LIIKMESKOND
1. peatükk. Kiriku liikmeks vastuvõtmine

§ 39. Kiriku liikmeks vastuvõtmise üldsätted

(1) EELK liikmeks võetakse vastu ristimise sakramendi kaudu. Kirikuseaduses kindlaks määratud ikka jõudnud kiriku ristitud liige konfirmeeritakse.
(2) Noorem kui 15-aastane isik ristitakse vanemate või eestkostja loal.
(3) Ristimata isik, kes on 15-aastane või vanem, võetakse kiriku liikmeks tema suulise või kirjaliku sooviavalduse põhjal, järgides käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatut.
(4) Kiriku liikmeks võtab vastu koguduse õpetaja.
(5) EELK ilmikliikme poolt ristitud isik loetakse kiriku liikmeks, kui koguduse õpetaja on toimetanud hädaristimise kinnitamise talituse käsiraamatus ettenähtud korras.

TAGASI