9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
3. peatükk. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord

§ 390. Kirikukohtu koosseis

(1) Kirikukohtu liikmed valivad enda hulgast esimehe ja sekretäri. Kirikukohtu esimees juhatab kirikukohtu tegevust.
(2) Kui kirikukohtu liige ei saa asja arutamisest osa võtta, asendab teda asendusliige kuni käsitletavas asjas otsuse vastuvõtmiseni.
(3) Kirikukohtu liige on kohustatud end asja arutamisest taandama, kui ta on asjasse puutuv isik või kui tekib kahtlusi tema erapooletuses.
(4) Kui kirikukohtu esimees ei saa asja arutamisest osa võtta või taandab end, täidab tema ülesandeid ealt vanim kirikukohtu liige.
(5) Kui kirikukohtu liige ei vasta enam eeldustele, mille alusel ta valiti, lahkub ta kirikukohtu koosseisust ja tema asemele astub asendusliige.TAGASI