9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
3. peatükk. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord

§ 391. Kirikukohtu pädevus

(1) Kirikukohus arutab kaebusi kirikus kehtivate õigusaktidega vastuolus oleva peapiiskopi, piiskopi või konsistooriumi otsuse peale.
(2) Kirikukohtul on õigus peatada kirikus kehtivate õigusaktidega vastuolus olev peapiiskopi, piiskopi või konsistooriumi otsus ning anda see uuesti läbivaatamiseks, märkides oma asjakohases otsuses, milliste õigusaktidega peatatud otsus vastuolus on. Kui peapiiskop, piiskop või konsistoorium jääb oma otsuse juurde, lahendab küsimuse kirikukogu järgmisel istungjärgul.
(3) Kirikukohus ei langeta otsust usu ja kõlbluse küsimustes. Kui selgub, et kaebus sisaldab vaidlust usu või kõlbluse küsimuses, teeb kirikukohus kaebajale ettepaneku pöörduda piiskopliku nõukogu poole.TAGASI