9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
3. peatükk. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord

§ 392. Kaebuse menetlemine

(1) Kaebust § 391 lõikes 1 nimetatud otsuse peale on võimalik esitada neljakümne päeva jooksul alates otsuse avaldamisest või asjaosalisele teatavaks tegemisest.
(2) Kaebust saab esitada EELK liige, vaimulik, ametiisik, organ või asutus, kelle kohta vaidlustatud otsus on tehtud.
(3) Kirikukohtu koosolekud on kinnised. Kirikukohus võib asja arutamise käigus kutsuda selgitusi andma asjassepuutuvaid isikuid.
(4) Kirikukohtu otsus protokollitakse ja tehakse asjaosalistele teatavaks seitsme päeva jooksul.TAGASI