9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
3. peatükk. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord

§ 393. Protokollide säilitamine

Kirikukohtu koosoleku protokolli ja selle juurde kuuluvate dokumentide säilitamise tagab konsistooriumi kantselei.TAGASI