9. OSA. KIRIKUKARI JA KIRIKUKOHUS
3. peatükk. Kirikukohtu koosseis, pädevus ja töökord

§ 394. Kirikukohtu töö finantseerimine

(1) Kirikukohtu tööd finantseeritakse konsistooriumi eelarvest. Konsistoorium peab tagama kirikukohtu tegelike kulude katmise.
(2) Kirikukohtu liikmed teevad oma tööd tasuta.
(3) Kirikukohtu liikmetel on õigus päevarahale ja sõidukulude kompenseerimisele bussipileti hinna ulatuses vastavalt peetud koosolekutele.TAGASI