10. OSA. MUUD SäTTED
1. peatükk. Autasud

§ 404. Autasu ja aunimetuse andmine ja registreerimine

(1) Otsuse kuldristi, teeneteristi, elutöö preemia, aukirja ja aunimetuse andmise kohta teeb konsistoorium.
(2) Otsuse tunnustusmärgi ja tänukirja andmise kohta teeb peapiiskop.
(3) Otsus EELK autasu ja aunimetuse andmise kohta peab sisaldama põhjenduse, mille eest autasu või aunimetus omistatakse. Otsus avaldatakse ajalehes "Eesti Kirik" ja elektroonilises Kiriku Teatajas.
(4) Autasu kulud kaetakse EELK Konsistooriumi eelarvest, ettepaneku tegija poolt või mõlema poolt ühiselt.
(5) EELK vaimulike konverentsi, EELK nõukogu, EELK praostkonna ja EELK koguduse autasu statuut registreeritakse konsistooriumis. Autasu andja on kohustatud hiljemalt ühe kuu jooksul peale autasu andmist saatma konsistooriumi sekretariaadile sellekohase teatise.

TAGASI