10. OSA. MUUD SäTTED
2. peatükk. EELK diasporaa

§ 407. Diasporaa kogudus

(1) Diasporaa koguduseks on väljaspool Eestit asetsev Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku kanoonilises alluvuses olev kogudus.
(2) tunnistatud kehtetuks 29.11.2017.
(3) Kanoonilise alluvuse loob EELK ja diasporaa koguduse vahel sõlmitud leping, mille teksti on eelnevalt heaks kiitnud konsistoorium.
(4) Diasporaa kogudus järgib oma tegevuse korraldamisel ja aruannete esitamisel EELK põhikirjas, EELK kirikuseadustikus ja teistes EELK õigusaktides koguduse kohta sätestatut. Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud lepingus võidakse kokku leppida, millised eelpoolnimetatud õigusaktide sätted ei kuulu kohaldamisele ning kuidas toimub koguduse tegevuse korraldamine, kui need erisused tulenevad asukohariigi õigusest või koguduse ajalooliselt väljakujunenud traditsioonist.
(5) Diasporaa kogudusel peab olema juhatus.
(6) Diasporaa praostkonnast väljaspool oleva diasporaa koguduse puhul täidab neid ülesandeid, mida diasporaa praostkonda kuuluva või selles praostkonnas asutatud kogudusega seonduvalt täidab selle praostkonna praost, diasporaa piirkonna piiskop.
(7) Diasporaa koguduse asutamisel võib jätta kohaldamata käesoleva seadustiku §-d 171-175 ning konsistoorium võib kehtestada iga koguduse asutamise puhul asutamise korra ja sellega seotud tähtajad.
(8) Diasporaa koguduse EELK-sse vastuvõtmise üle otsustab kirikukogu. Kirikukogu otsuse eelnõu seletuskirjale lisatakse käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud leping.
(9) Diasporaa koguduse lõpetamine või jagunemine ning diasporaa koguduste ühinemine toimub koguduse või koguduste juhatuste, diasporaa praostkonna praosti, diasporaa piirkonna piiskopi ja konsistooriumi koostöös vastavalt konsistooriumi poolt igakordselt kinnitatavale korrale.TAGASI