10. OSA. MUUD SäTTED
2. peatükk. EELK diasporaa

§ 411. Diasporaa praostkond

(1) Diasporaa praostkond moodustatakse vähemalt kolmest diasporaa kogudusest. Diasporaa praostkonna moodustamine toimub praostkonda moodustavate koguduste, diasporaa piirkonna piiskopi ja konsistooriumi koostöös. Otsuse diasporaa praostkonna moodustamise kohta võtab vastu konsistooriumi ettepanekul kirikukogu.
(2) Diasporaa praostkonna ning selle praosti, abipraosti ja teiste juhtorganite suhtes kohaldatakse EELK õigusaktides praostkonna, praosti, abipraosti ja teiste juhtorganite kohta sätestatut, kui nimetatud õigusaktidest ei tulene teisiti.



TAGASI