7. OSA. MAJANDUS
2. peatükk. Eelarve
2. jagu. EELK ja EELK koguduse eelarve

§ 316´. Koguduse majandusaasta aruanne

(1) Koguduse õpetaja või mõni teine juhatuse liige, kes juhatuse otsusega on määratud, vastutab koguduse majandusaasta aruande koostamise eest.

(2) Koguduse majandusaasta aruande kinnitab koguduse nõukogu või nõukogu volitusel juhatus hiljemalt majandusaastale järgneva aasta 15. mail.

(3) Koguduse nõukogule või juhatusele esitatakse ka koguduse valdava mõjuga äriühingu, mittetulundusühingu või koguduse osalusel asutatud sihtasutuse majandusaasta aruanne käesoleva paragrahvi lõikes 2 märgitud tähtajaks.TAGASI