3. OSA. LIIKMESKOND
2. peatükk. Kiriku liikme õigused ja kohustused

§ 44. Teise kiriku liikme õigused EELK-s

Teise kiriku liige võib osa saada EELK talitustest ja vaimulikust teenimisest ning osaleda EELK tegevuses vastavalt kirikutevahelistes kokkulepetes ja kirikukogu või piiskopliku nõukogu otsustes sätestatule.

TAGASI