4. OSA. VAIMULIK AMET
1. peatükk. Vaimuliku ameti mõiste

§ 49. Vaimuliku ameti mõiste

(1) Vaimulik amet on Kristuse seatud karjase-, kuulutamis- ja teenimisamet ühe, püha, üleilmse ja apostliku kiriku teenistuses, mis rajaneb kõigi kristlaste osalemisel Kristuse kuninglikus preestriametis (Mt 28:19-20; Jh 20:21, 21:15-17; Ap 20:28; 1Pt 2:9; Ilm 1:6; Augsburgi usutunnistus, art. V ja XIV).
(2) EELK tunnustab vaimuliku ametina piiskopi, preestri ja diakoni ametit.
(3) Piiskopi ja preestri amet seisneb õpetamises, kuulutamises, sakramentide talitamises ja kirikukari rakendamises.
(4) Piiskop teostab ülemkarjasena ülevaatamisametit kohalikus kirikus, vastutades õpetuse ja vaimulike ordineerimise eest (1Tm 3:1jj; 4:13; 5:22; Tt 1:9; Augsburgi usutunnistus, art. XXVIII; Apoloogia, art. XXVIII; Porvoo Ühisavaldus, §-d 42-44).
(5) Preester teostab talle usaldatud ametit koguduses või mõnel teisel kiriku tööalal (Ap 14:23; Tt 1:5).
(6) Diakoni amet seisneb kuulutamises ja ligimese teenimises (Ap 6:1-6; 1Tm 3:8).

TAGASI