4. OSA. VAIMULIK AMET
3. peatükk. Vaimulike ametinõuded ja ordineerimine

§ 57. Haridusnõuded

(1) Peapiiskopi, piiskopi, praosti ja abipraosti ametisse kandideerijal peab olema kõrgem teoloogiaharidus.
(2) Preestriks võib ordineerida kõrgema teoloogiaharidusega isiku, kes on sooritanud peapiiskopi ees eksamid pro venia concionandi ja pro ministerio ning keda peapiiskop on tunnistanud kõlblikuks preestriametit pidama.
(3) Diakoniks võib ordineerida asjakohase ettevalmistusega isiku, kes on sooritanud nõutavad eksamid ja keda peapiiskop on tunnistanud selle ameti vääriliseks.
(4) Preestri- või diakoniameti taotlejale esitatavad haridus- ja kutsenõuded ning eksamineerimise korra kinnitab peapiiskopi ettepanekul piiskoplik nõukogu.TAGASI