4. OSA. VAIMULIK AMET
8. peatükk. Koguduse õpetaja ametikoha täitmine

§ 80. Hooldajaõpetaja määramine

(1) Konsistoorium määrab kogudusele hooldajaõpetaja:
     1) kui koguduse õpetaja ametikohale ei ole kandidaate;
     2) kui koguduse õpetajat ei ole võimalik ametisse määrata;
     3) kui koguduse õpetaja ametiülesannete täitmine on peatatud;
     4) koguduse õpetaja ametikoha täitmise ajaks.
(2) Kui koguduse nõukogu, hooldajaõpetaja, praost, piiskop või peapiiskop seda taotleb, võib konsistoorium hooldajaõpetaja teenitavas koguduses uuesti koguduse õpetaja ametikoha täitmise välja kuulutada, välja arvatud juhul kui koguduse õpetaja ametiülesannete täitmine on peatatud ja hooldajaõpetaja on ametisse määratud tähtajaliselt.
(3) Naaberkogudused, mis pole suutnud täita õpetaja ametikohta, võivad omavahelise lepinguga moodustada ühise õpetaja ametikoha, mille täitmine toimub üldises korras. Sellisel juhul on õpetajal mõlemas koguduses õpetaja õigused ja kohustused, välja arvatud jumalateenistuste pidamine, mis peab vastama koguduse õpetaja teenistuste mahule, kuid võib olla jaotatud mõlema koguduse vahel.TAGASI