4. OSA. VAIMULIK AMET
10. peatükk. Vaimuliku tegevuse peatamine ja lõpetamine

§ 89. Ametiülesannete täitmise tähtajaline peatamine

(1) Konsistoorium võib tähtajaliselt peatada preestri või diakoni ametiülesannete täitmise praostina, abipraostina, koguduse õpetajana, koguduse abiõpetajana, koguduse diakonina, vikaarvaimulikuna, teatava tööala vaimulikuna või kaplanina seoses õpingutega, tervisliku olukorraga, kirikliku väärteo menetlemise ajaks või teistel põhjustel, mis ajutiselt takistavad vaimulikku tema ametikohal töötada. Seatud tähtaja möödudes asub vaimulik oma ametiülesandeid täitma samal ametikohal.
(2) Vaimuliku ametiülesannete täitmise tähtajalise peatamise otsuses määratakse vajaduse korral asendaja või töökorraldus antud ajavahemikuks.TAGASI