4. OSA. VAIMULIK AMET
10. peatükk. Vaimuliku tegevuse peatamine ja lõpetamine

§ 90. Tegevuse peatamine

(1) Peapiiskopil on õigus peatada kuni 12 kuuks preestri või diakoni tegevus vaimulikuna:
     1) vaimuliku isikliku sooviavalduse põhjal;
     2) kirikliku väärteomenetluse algatamise või raske avaliku pahanduse tõttu asjaolude selgitamise ajaks;
     3) karistusena kirikliku väärteo toimepanemise eest.
(2) Konsistoorium võib peapiiskopi ettepanekul käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludel preestri või diakoni tegevuse tähtajaliselt peatada kauemaks kui 12 kuud.
(3) Isikul, kelle tegevus vaimulikuna on peatatud, ei ole õigust tegutseda EELK vaimulikuna.TAGASI