4. OSA. VAIMULIK AMET
10. peatükk. Vaimuliku tegevuse peatamine ja lõpetamine

§ 91. Reservi arvamine

(1) Preester või diakon arvatakse reservi isikliku avalduse põhjal või peapiiskopi ettepanekul, kui selleks on kaalukaid põhjuseid.
(2) Reservi arvamise otsuse teeb konsistoorium.
(3) Reservi arvatud vaimulik võib pidada jumalateenistusi ja talitusi kokkuleppel kohaliku vastutava vaimulikuga.TAGASI