4. OSA. VAIMULIK AMET
10. peatükk. Vaimuliku tegevuse peatamine ja lõpetamine

§ 92. Ametist tagandamine

(1) Konsistooriumil on õigus peapiiskopi ettepanekul tagandada preester või diakon vaimulikust ametist:
     1) kui vaimulik on sooritanud eriti raske kirikliku väärteo;
     2) kui vaimuliku suhtes on jõustunud kohtuotsusega kuriteo eest mõistetud vabaduskaotuslik karistus.
(2) Kirikukogul on õigus tagandada ametist peapiiskop või piiskop:
     1) kui peapiiskop või piiskop on kuritarvitanud oma ametit;
     2) käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludel.TAGASI