4. OSA. VAIMULIK AMET
10. peatükk. Vaimuliku tegevuse peatamine ja lõpetamine

§ 93. Vaimulike nimekirjast kustutamine

(1) EELK vaimulike nimekirjast kustutatakse:
   1) vaimulik, kes on EELK-st lahkunud;
   2) vaimulik, kes on ametist tagandatud;
   3) reservvaimulik, kes ei ole 3 aastat täitnud reservvaimuliku kohustusi;
   4) vaimulik, kes on astunud mõne teise kiriku teenistusse, kui kirikute vahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.
   5) vaimuliku põhjendatud isikliku avalduse põhjal.
(2) Vaimuliku nimekirjast kustutamise otsuse teeb konsistoorium.
(3) Vaimuliku staatuse võib ennistada konsistoorium peapiiskopi ettepanekul.TAGASI