ÕIGE KOJA EHITAJA*

Reedel, 2. aprillil möödub 150 aastat kirikuõpetaja, ajaloolase, luuletaja, kooli- ja lastekirjaniku Martin Lipu sünnist.
Martin Lipp sündis 2. aprillil 1854 Viljandimaal Tarvastu kihelkonnas Vooru vallas Peetruse talus kroonutalu rentniku pojana. Ta õppis Vooru külakoolis, tarvastu kihelkonnakoolis ja astus aastal 1867 Valga kreiskooli, pärast lõpetamist aga Tartu gümnaasiumi.

Ettevalmistus ametiks
Lõpetanud 1874 gümnaasiumi, jätkas ta mulgi visadusega õpinguid, nüüd juba Tartu ülikooli usuteaduskonnas, mille lõpetas 1878 kandidaadi astmega. Oli prooviaastal Paides ja Iisakus, kus sai tunda kohalike sakslaste rünnakuid, kes ei vaadanud hea pilguga eestlasest kirikuõpetajale. Aga Martin Lipp, oma nime vääriliselt – ladinapärane Martinus tähendab metafoorselt ‘sõjakas’ –, ei lasknud end sallimatusest häirida ning jätkas vastuseisust hoolimata õpetajana.
1879. aasta alul sooritas ta nii Liivimaa Konsistooriumis nii pro venia concionandi kui ka pro ministerio eksami ja ordineeriti 9. märtsil 1880. Samast ajast oli ta Tartu Jaani saksa koguduse abiõpetaja ja andis tunde Tartu koolides, sh õpetajate seminaris. Ühtlasi oli ta samal perioodil, aastatel 1880–82 Eesti Kirjameeste Seltsi sekretär.
25. märtsil 1880 abiellus Martin Lipp Lydia Henriette Lauga (sünd 11.10.1862), perre sündis tütar Helmi Magdalene (24.03.1881–24.01.1951, abiellus 20.10.1902 Jakob Hurda poja Rudolf Hurdaga).

Mere taga
1882. a valiti Martin Lipp Kaarma koguduse õpetajaks ja sealse kooliõpetajate seminari juhatajaks. Aastal 1907 kirjutati Kaarma kiriku 500. aastapäeva puhul õpetaja Martin Lipust: Siin püüdis ta agaraste koolisid paremale järjele tõsta ja ka Kaarma kooliõpetajate seminari eest hoolt kanda. Nimelt aga on tema kirjamehena ja luuletajana meie rahvale tuttavaks saanud. Selleks ajaks oli ka muidugi 15 aastat vett merre voolanud.
Et need kaks lühikest aastat aga märkimisväärsed olid, kinnitavad Martin Lipu enda sõnad: Kaunis Kaarma äratas mind laulule ja luulele. Nii on näiteks lauluke «Põhjala kuninga tütar» juba Kaarmas sündinud. Selle õpetajaks oli Kaarma puiestiku Siberi paplite koha, mis vahetpidamata kohises, kui igavene meri.

Kuni surmani
Kaarmalt kutsuti Lipp 1884 Nõo koguduse õpetajaks. Sinna, Tartust viieteistkümne kilomeetri kaugusele tiheda asustusega ja ühte jõukamasse Tartumaa kihelkonda jäi Martin Lipp pea 40 aastaks.
Arvatavalt 13. sajandi keskpaigas oli Nõkku rajatud Lõuna-Eesti vanemaid, tänini algkujul säilinud kirik, ajalooallikates aga on mainitud paika esmakordselt 1319 kui Nugehen. Esimene talurahvakool rajati sinna aastal 1686 ja ajal, mil õpetajana hakkas tööle Martin Lipp, kujunes külast hoogsalt alevik. Sellele aitas oluliselt kaasa 1889 valminud Tartu-Valga raudtee ja hoogsalt osteti talusid päriseks. Üheks selleaegseks tendentsiks, mis oletatavalt ka Martin Lipu tegevust mõjutas, oli osa rahva siirdumine vene õigeusku – ka Nõkku oli rajatud 1873 õigeusu kirik.

Väsimatu kirjutaja
Hinnatav on Lipu tegevus kirjasõna väljaandmisel. Tema huvi ja kirjatööde ampluaa on olnud mitmepalgeline: kiriku ja hariduse ajalugu, usuõpetus, luuletused ja luuletõlked, genealoogia.
Peateosena tuleb mainida «Kodumaa kiriku ja hariduse lugu» (1895–1899), ja nimetatud teosest ilmunud kokkuvõtet «Lühikene kodumaa kirikulugu» (1898). Nimetatud teose puhul on mainitud, et autor tundis küll hästi trükitud ja trükkimata allikaid, kuid nõrga analüüsi ja sünteesi tõttu ei kujunenud teosest korralikku uurimust. Ometi oli see esimene ulatuslikum teos eesti kirikuloo alalt. Lisaks avaldas ta kirjutisi kodumaa haridusajaloost Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamatuis ja mujal.
Usuõpetuse vallast ilmunust võib mainida näiteks «Kristliku Kiriku lugu» (1892), «Piibli lugu seletustega I–II» (1892–93), «Kooli Katekismus ehk Õndsa Lutheruse Väike Katekismus seletustega» (1896), «Piltidega Piibli-Lugu» (1904).
Tuntud on Martin Lipp ka luuletajana – ka täna kasutatavas «Kiriku laulu- ja palveraamatus» on nii Martin Lipu orginaalluulet kui ka tõlkeid. Omal ajal ilmusid temalt aga luulekogud «Kodu Kannid» (1897), «Lihtsad lilled» (1902), «Päikse kullas» (1909), mille teemadeks isamaa, emakeel, loodus, armastus, kodumaa minevik.
Kindlasti tasub aga märkida 1907. a ilmunud raamatut «Masingite suguvõsa», mis on oma tähtsuse säilitanud tänini. Käsikirjas oli säilinud veel «Karellide suguvõsa», mis ilmus pärast autori surma 1932.
Eesti Üliõpilaste Seltsi, Eesti Õpetatud Seltsi, uude lauluraamatu komiteese kuulunud aktiivne kirikõpetaja suri 8. märtsil 1923 ja on maetud Nõo kalmistule.

* KLPR 251 «Sa õige koja ehitaja».

Koostanud Rita Pokk

Artikkel ilmunud ajalehes "Eesti Kirik" nr 12 2004