LASTEAED

 

 

 

 

 


Meie lasteaed on väike kodune kollektiiv, kus esmatähtsaks peetakse lapse turvalist arengut kristlike väärtusi hindavas keskkonnas. Tahame last toetada tema arengus iseseisvaks ainulaadseks isiksuseks. On loomulik, et meie õpetajad on ise kiriku liikmed ning põhiline suunamine toimubki õpetajate endi maailmavaate kaudu. Lapsed saavad õppida neljas rühmas, mis paiknevad kahes majas. Mõlemas majas tegutseb väike ja mõnus seltskond ning on võimalik iga lapsega individuaalselt tegeleda ning tema ealistest iseärasustest lähtuda.
Lapse koolivalmidus tähendab eelkõige sotsialiseerumiskogemustel põhinevat kollektiivi tunnetust ning eneseteenindusega hakkamasaamist. Need on ka meie põhilised eesmärgid õpitegevuse kõrval. Püüame anda lapsele oskused julgelt ja loovalt mõelda ja tegutseda; oskuse käituda erinevates olukordades sallivalt ja vastavalt kristlikule moraalile.
Väga oluliseks peame kodu ja lasteaia ühistööd. See tähendab, et ootame lapsevanematelt igakülgset kaasaelamist ja abi oma lapse arendamisel ning loodame tihedale koostööle parima tulemuse saavutamiseks. Lasteaia õppeprogramm lähtub alushariduse õppeprogrammist ning annab vajaliku ettevalmistuse kooli astumiseks.

Lasteaia päev algab ühe maja rühmadele ühise päevateema lahtimõtestamisega ning jätkub eraldi vastavalt päevaplaanile. Igal nädalal on oma teema, millega seostuvad ka aineprogrammid. Nädalateemad koonduvad omakorda ühiseks kuu teemaks. Igal reedel võetakse nädala teema kokku mõne ühise ettevõtmisega.
Kord aastas saab lapsevanem põhjaliku õppe- ja kasvatustöö analüüsi oma lapse arengu kohta. Suulist tagasisidet oma lapse arengu kohta saab lapsevanem pidevalt rühma õpetajalt ning ka kaks korda aastas toimuvatel individuaalsetel vestlustel.

Lisaks õppetööle tähistatakse ühiselt kirikuaasta tähtpäevi, toimuvad ühised peod, ekskursioonid ja väljasõidud.

Lasteaias tegutseb õppeaastal 2009/2010 viis rühma: Ubinate, Lehekese, Päiksekese, Pilvekese ja Õunakese rühmad, kus kokku käib 85 last.

KAARLIKESE MUDILAS pesitsevad 3–4 aastased.

Lehekese rühm on 3 aastaste laste rühm. Turvalises keskkonnas õpivad lapsed üksteisega arvestama, koos tegutsema, aga mis kõige olulisem – koos mängima. Tasapisi tehakse tutvust teadmiste maailmaga, õpetadaes/juhtides lapsi olema aktiivseteks avastajateks, katsetajateks ja julgeteks kaasarääkijateks. Tähelepanu pööratakse lapse igakülgsele arendamisele läbi koduse ja turvalise õhkkonna. Luuakse alused väärtussüsteemi kujunemisele ja ühistele reeglitele.

Päiksekese rühmas käivad 4 aastased lapsed. Ka selles rühmas pööratakse suurt rõhku lapse aktiivsusele, igal võimalikuil juhul hinnatakse lapse oma algatust. Kuna Lehekese rühmas on selleks juba hea eeldus loodud, siis reeglina on selle rühma lapsed igati julged, arutlejad, oskavad/julgevad/tahavad vestlustes osaleda. On aktiivsed suhtlejad nii oma eakaaslastega kui ka täiskasvanutega. Enamus lapsi rühmas on juba eelneva – meie enda lasteaia – kollektiivikogemusega, seega on igapäevased sotsiaalsed tegevused lastele hästi teada.

Kui päike ei paista alati taevas, siis särab ta kindlasti meie hinges ning silmades!

PÄEVAKAVA JA JOOKSEV INFO LAPSEVANEMATELE

Suuremad lapsed (5 – 6 aastased) tegutsevad KOGUDUSE MAJAS

Pilvekese rühmas tegutsevad 5 aastased lapsed. Lastest on juba välja kujunenud tugev kollektiiv oma sõpruskondadega. On tekkinud tugev „oma rühma“ tunne. Samas on alati meie lasteaia eripäraks olnud kõikide rühmade, kõikide laste omavaheline tihe suhtlemine ja üksteisest hoolimine. Pilvekese rühma lapsed tunnevad, et on juba suured ja tahavad väga hoolitseda väikeste sõprade eest. Eriti tuleb see esile kogu lasteaia ühistel õppekäikudel ja üritustel.

Õunakese rühma lapsed on 6 aastased - kooliuusikud. Siia rühma jõudes on lapsed omandanud juba palju teadmisi ja kogemusi, mida eelneva 3 aasta jooksul on erinevatel õppekäikudel, ekskursioonidel, teemapäevadel, temaatilistel pidudel kogutud. Lapsed teavad väga hästi lasteaia reegleid ja püüavad neist jõudu mööda kinni pidada. Lapsed tahavad tegutseda, on uudishimulikud, suudavad keskenduda vajalikule tegevusele. On saadud kogemus, et õppimine ei ole igav ja „sunduslik“ tegevus, vaid see on igati põnev ja köitev protsess, kus laste avastajatena on väga oluline roll. Selleks on õpetajad loonud toetava keskkonna, valinud põnevad ja mitmekesised meetodid ning on tegevuste planeerimisel arvestanud laste soove ja huvisid. Niinimetatud. varjatud õppimise kaudu kujunevad lastest avatud, meeskonnatööd hindavad, laia silmaringiga ja õppimishimulised lapsed, kellele on loodud head eeldused koolis hakkama saamiseks.

PÄEVAKAVA JA JOOKSEV INFO LAPSEVANEMATELE

UBINATE RÜHM on lasteaia noorim rühm, kus käivad 1,6–3 aastased lapsed. Eelkõige õpitakse koos olemist ja tegutsemist. Samas on oma kindel koht ka arendavatel tegevustel.

PÄEVAKAVA JA JOOKSEV INFO LAPSEVANEMATELE

Meie õpetajad:

Lasteaia juhataja

Signe Aus

52 42804

signe.aus@eelk.ee

Juhi abi õppe-kasvatustöö alal

Helen Treier

52 54523

helen.sildna.001@mail.ee

Õunakese rühm

Helen Treier

52 54523

helen.sildna.001@mail.ee

 

Katri Lehtlaan

52 54523

katri.lehtlaan@mail.ee

Pilvekese rühm

Eda Hallmägi

52 54523

edaha@hot.ee

 

Brigita Tasane

52 54523

brigita.tasane@mail

Päiksekese rühm

Diane Starkopf

53 036354

maria.starkopf@mail.ee

 

Katrin Aksiim

53 036354

Katrin.aksiim@mail.ee

Lehekese rühm

Eva Maksimova

53 036354

eva.maksimova@mail.ee

Raina Leht

53 036354

lehtra@hot.ee

  Alice Haav 53 036354 alice@balticsilver.ee

Muusikaõpetus

Maarian Lend

52 54523

maarian.lend@kullo.ee

Ubinate rühm Anne-Mai Nau 5398 5625 annemainau@gmail.com
  Eda Gebruk 5398 5625

eda25@hot.ee

  Maria Tamming 5398 5625 maria.tamming@gmail.com
  Andra Klimov 5398 5625 andra32@gmail.com

 

VÄLJAVÕTTEID ÕPPEKAVAST
VÄLJAVÕTTEID ARENGUKAVAST