home Home
contact Kontakt
eesti Eesti
ENG English
SWE Swedish
GER German
FIN Finnish
FRA Francaise
RUS Russian
church


Miks rännata üksi?

Esileht Töötegijad Palved Kirikust Katariina?! Galerii Lingid Kontakt Kalender

Kyrkan på Ösels satellitö Muhu kan betraktas som en av de mest uppseendeväckande unggotiska byggnaderna i hela Estland. Arkitekturiskt sett utgör Pöide, Karja och Muhu kyrka en speciell grupp bland de Väst-Estländska kyrkorna.

Sannolikt är Muhu kyrka den äldsta bland dessa tre. Den omnämnes som tidigast i Hermann von Wartberges krönika, där kyrkan påstås ha blivit färdigbyggd år 1267. Den Heliga Katarina från Alexandria lär ha varit kyrkans skyddshelgon.

Kyrkans yttre arkitekturiska utformning präglas av en sträng stil, i monumentala proportioner. Byggnaden är egentligen en långhuskyrka, uppdelad i två valvskepp. Österut ansluter sig till långhuset det märkbart lägre och smalare koret, som i sin tur förlangs av en ännu mycket lägre, smalare och mycket kort tillbyggnad. Uppenbarligen har bygget på detta sätt fått en ovanlig arkitekturisk rytm.

Som den enda accenten på utsidan kan man nämna de välhuggna portalerna. Den västra porten har kvar detaljer från år 1617. I kyrkofönstrens gedigna, välmejslade karmar kan man upptäcka likheter med den västeuropeiska katedralgotiken.

I stora drag har Muhu kyrka genom alla århundraden bibehållit sin ursprungliga form och sitt utseende. Antagligen år 1663 tillbyggdes ett litet torn, beläget uppe på takåsen, som jämte kyrkans tak utplånades i en brand krigsåret 1941. Det nya, lilla taket ovanför ingångsporten som skall skydda kyrkklockan för väderlekens påfrestningar, tillbyggdes under restaureringer 1993.

Interiören i kyrkan uppdelas i två kupolformade domikalvalv. I koret däremot ser vi några korsvalv. I den mästerligt huggna dekoren kan inga figurer eller botaniska motiv observeras, som dock äro så karakteriserande i Karja och Pöide kyrkor från nästan samma årtionden.

Det mest värdefulla i kyrkans interiör upptäcker vi i koret: här finns de huvudsakligen i sekoteknik utförda men medfarna fragmenten av väggmålningar, antagligen från slutet av 1200-talet. Efter reformationen hade dessa målningar putsats igen under ett putsskikt, som rensades bort av Johann Leopold Gahlnbäck år 1913. Huvudtemat i dessa konstverk har varit episoder ur frälsaren Jesus Kristus' liv. Här i koret kan man se de 12 apostlarna, profeterna och änglarna. Utmed långväggarna stod martyrerna, biskoparna och konungarna. För närvarande ser vi knappt igenkännliga fragment av apostlarna och änglarna, av patriarken Abraham och profeten Habakuk, av aposteln Petrus och döparen Johannes.

Dessa väggmålningar förstördes efter att kyrkan i branden 1941 miste taket. Då putsskiktet år 1970 avlägsnades kom det föga till nytta för målningarna under detta. Liknande väggmålningar har man bl. a. spårat i några av Gotlands kyrkor, varvid den bysansiska inverkan på den gotländska gotiken är uppenbar.

Bland föremålen inne i kyrkan må nämnas altarbordets skiva av dolomit, lika gammal som kyrkan. Dopfuntens stödfot härstammar från medeltiden. Den 1629 färdigbyggda predikstolen - en bland de äldsta på Ösel - är formgiven i renässansstil och byggd av Balthasar Raschky. Altaret är utfört i klassicistik stil av Nommen Lorenzen 1827. Altarmålningen tillhörde det föregående altaret och är målad år 1788.

Särskild uppmärksamhet måste man fästa vid de i kyrkans trädgård liggande trapetsformade gravhällarna, täckta av inristade hedniska symboler. Liknande gravhällar finner man i Estland endast på Ösel och i Läänemaa landskap. De äro daterade in i 1100-1200-talet. Den mest intresseväckande är hällen som bildar en syll ovan dörröppningen framför ingången till innertrappan i kyrkan. Denna gravhäll är den ena av de två kvarvarande hällarna från 12-13 seklet, där människofigurer äro inristade. På grund av att man här har funnit sådana gravhällar, människoben och några speciella arkeologiska fynd, tror man att kyrkan har uppförts på ett för de forngamla muhu-borna heligt omrade.

I krigen på satellitön Muhu i det förgångna har också kyrkan varit utsatt. Den ruinerades dels i det stora Nordiska kriget 1721. Muhu kyrka fattade eld när tyska flygplan bombaderade dem år 1941. Kyrkan var i åratal utan tak och då förstördes största delen av väggmålningarna. Kyrkan fick sitt nya tak först 1958. En omfattande restaurering av kyrkan var planlagd till våren 1983, men arbetet avstannade snart. Man fortsatte mot slutet av 1980-talet, då ett nytt yttertak återigen kom till. År 1989 kunde man åter använda kyrkan som under kriget borttagits från församlingen. Kyrkan raparerades 1993 med hjälp av ekonomisk stöd från det biskopsstiftet i Växjö.

År 2006 tillhörde Muhu församling ~100 medlemmar. Församlingen har en diakoniarbetsgrupp med 6 medlemmar.

Kyrkan är öppen på sommaren måndag- söndag
kl 10-18

 
 
 

church

Jumalateenistused:
Jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval algusega kell 10:00
(kui ei ole teatatud teisiti)

 
Services
Services in Muhu church is every sunday at 10:00


Contact:
(EST,ENG;RUS;FIN)

muhu (at) eelk.ee

01.06-31.08 Is curch open from 10:00 to 18:00.