« tagasi

KUHU MINNA?

EESMÄRGID

Esimesed tunnid on leerikoolis kindlasti tundideks, milledest sõltub kursuse õnnestumine või mitte. Põhjuseid on kindlasti mitmeid: olgu eelarvamused ja stereotüübid, mida on kujundanud ühiskondlik arvamus. Arvestada tuleb leerilaste vanuselise erinevusega. Negatiivse kogemuse võivad leerilapsed saada ka sellest, kui peavad ootama suletud ukse taga leeri algust või on ruum külm jne.

Positiivse kogemuse saab leerilaps kindlasti siis, kui ta tunneb, et ta on sellele kursusele oodtaud ja näeb, et tema jaoks on vaevanähtud. Süüdatud küünal ja lilled aitavad kaasa esmase positiivse kogemuse saamiseks.

Kuidas seda saavutada, sõltub suuresti leerirühma suurusest, keskmisest vanusest ja võimalustest, mis kogudusel kasutada on. Esimeste tundide olulisemaks ülesandeks on kindlasti leerilastega tutvumine, kodukorra tutvustamine, materjalide tutvustamine jne. Tähtis on, et leerilaps ka pärast esimest tundi tahaks tulla tagasi!

Eesmärgid

Õpilased Allpool on loetelu teemadest, mis tuleks esimestel kogunemistel läbida, et püstitatud eesmärke saavutada. Kui mitmele kooskäimisele teemad jagunevad, sõltub peamiselt rühma suurusest. Mida suurem on rühm, seda rohkem vajatakse tegevusteks aega. Teatud teemad, nagu tutvumine ja rühmamoodustamine võivad olla läbivad teemad esimestel kogunemistel

ABIKS ÕPETAJALE

Eesmärkide juures on kirjeldatud võimalikke esimeste kogunemiste teemasid, mida võiks läbida.

Iga õpetaja saab ise teha valiku, milliseid teemasid ta käsitleb ja kui palju ta peab vajalikus kulutada aega.

Allpool iga teema juured väike soovitus, mida tasuks silmas pidada.

 • tutvumine ja ootused
  Ootuste küsimine annab leerilastele võimaluse välja ütelda või kirjutada, mida nad leerikoolis ootavad. See annab võimaluse õpetajal ka saada sellist tagasisidet, mis aitab tal luua selline leerikava, et õpilaste ootused ka täituvad. Sageli esitatakse ootuste juures ka küsimusi, milledele on hea tähelepanu juhtida tundide ajal. Nii oskab leerilaps ka paremini seostada teemasid oma küsimuste ja igapäevaeluga.

 • vastastikune mõju ja rühma moodustumine
  Selleks et tekiks arutelu, vajavad leerilapsed turvalist rühma. Keegi ei taha väga rääkida "võõraste" juures. Rühm hakkab arutlema ja küsima, kui õpilane tunneb ennast piisavalt turvaliselt. Mida rutem see "turvalisus " saavutatakse, seda kiiremini hakkab rühm ka toimima.

 • leerikooli tähendus
  Mis on leerikool ja miks peab käima leerikoolis? Need küsimused on sageli inimeste peas, sest tundub, et see on otsekui kius. Oluline on, et leeriõpilased mõistaksi, et leerikursuse eesmärgiks on anda esmased teadmiseid ristiusust, et inimesed teaksid, millega nad ennast seovad, kui astuvad kiriku liikmeks.

 • Jumala ja usuga seonduvad küsimused
  Sageli arvatakse, et usuga ja religiooniga seotud teemad on ainult siis aktuaalsed, kui räägitakse "usklikest" ja fundamentalismist Islamis.
  See, et spordil on religioossed tunnused, või iidolitel, või on palju muid asju, mida inimesed usuvad on ka usk, siis seda ei arvestata. Leerikooli alguses võiks õpilased mõista, et inimene on religioosne inimene ja usk on inimeseks olemise lahutamatu osa.

 • eelarvamused ja stereotüübid
  Mis kujundab eelarvamusi ja stereotüüpe? Ikka teiste inimeste arvamus ja teadmatus. Leeriõpilased võiks selle osa käsitlusel tajuda, et oluline on ise seisukoht ja arvamus kujundada, kui võtta omaks kellegi teise arvamus.

 • kristlik usk usundite maailmas
  Kristlasi on maailmas 2,2 miljardit. See on number, mis näitab, et kristlus maailmas ei ole sugugi vähemus, nagu armsal Maarjamaal arvatakse.

 • palve ja jumalateenistuse kord
  esimestel tundidel oleks oluline ka tutvustada jumalateenistuse korda ja lihtsamaid palveid, mis annaksid hea eelduse jumalateenistustel käimiseks ja esmase palvekogemuse saamiseks.

 • Piibel, katekismus, lauluraamat ja muud leerikoolis kasutatavad raamatud.
  Leerikursusel kasutatava kirjanduse tutvustus.

  Kui leeritunde peetakse erinevates koguduse ruumides, siis oleks hea, kui käiakse neis kõigis esimesel tunnil, et inimesel oleks lihtsam leida, kus tunnid toimuvad, sest paiks saaks tuttvaks. See on hea ka selleks, et ta näeb, et kogudus ei ole seotud ainult kiriku ja kantseleiga vaid on teisigi ruume ja paiku, kus kogudus tegutesb

  Töö Piibliga

  Esimesel kogunemisel võiks leeriõpilastele näidata erinevaid Piibli trükke. Kindlasti kõige uuemaid aga ka võimalikult vanu, mis koguduses olemas on.

  Leerilapsed võiksid lugeda vanu tekste ja võimalusel ka neid võrrelda, kas on keeles ja sisus midagi muutunud.

  Laulud

  KLPR NKL

  Rühmatööd

  Sissejuhatus ja tutvumine - Ootused ja lootused seoses kursusega Õpetaja võtab 4-5 suuremat paberit, kuhu kirjutatakse igale paberile eraldi üks lause algus.

  Näiteks: Iga leeriõpilane ja õpetajad kirjutavad igale paberile lause lõpu. Hiljem õpetajaga koos vaadatakse laused üle ja õpetaja saab selgitada või täpsustada kirjapandut.

  Eelarvamuste hajutamine - Tähtsa ametikoha täitmine Vaja: Tühi klaasist nõu ( klaas, pudel) ja tükk pehmet materjali ( plastiliin, vahtkumm, penoplast).
  Õpilased on istumas ringis. Õpetaja astub nende keskele ja teatab, et kõik õpilased on valimas oma koolile uut direktorit. On kaks kandidaati, kelledest üks on mees ja teine naine.

  Individuaaltöö
  1. ülesanne- langeta otsus, kumba kanditaati eelistad, kas meest või naist. Õpilased ei pea oma arvamust ütlema ega põhjendust avaldama.
  2. õpilased saavad teada nime- Nimi on siis vastavad materjalid, mis õpetaja on valinud. Õpilased pevad panem kirja paberile, kelle nad nüüd valivad ja miks? Järgmiseks näidatakse õpilastele materjale ja tutvustatakse siis nii öelda kandidaate. Milline on nüüd valik ja miks? Moodustatakse komisjon 3-4 inimest ja langetatakse otsus, kes saab kooli direktori koha. Otsus peab olema ühehäälne ja argumenteeritud. Küsimused aruteluks 1. Mis põhjustel tegite oma valikud ja kas muutsite neid? 2. Kas rühma kompromiss oli kerge saavutada või mitte?


  Mängud

  Tutvumismängud

  bingo

  Vahendid: paberid, millel on koostatud ruudustik. Igas ruudus on üks mõnda inimest puudutav küsimus. Näiteks: kas su silmad on sinised või kas sul on kodus kass.
  Kuidas käib: mängijad paiknevad läbisegi. Nad saavad paberid ja hakkavad nendega koos ringi käima ja teistelt küsima neid küsimusi. Kui vastaja annab jaatava vastuse, siis kirjutatakse tema nimi selle küsimuse juurde ruutu. Temalt rohkem enam küsida ei tohi. Samuti ei tohi samale inimesele uut küsimust esitada peale eitava vastuse saamist. Võidab see, kes suudab esimesena kõik ruudud täita ehk leida inimesed, kes saavad antud küsimustele jaatavalt vastata. Küsimustiku moodustamisel tuleb arvestada mängijate hulgaga, et kindlasti oleks võimalik antud tingimustel kõigile küsimustele vastused saada.

  Mari Magus

  Kuidas käib: mängijad istuvad ringis ja hakkavad kordamööda ütlema oma nimesid, millele järgneb eesnime esitähega algav omadussõna. Aitab ka pingeid maandada. Teised kordavad enne oma nime ja omadussõna ütlemist varem end tutvustanud inimeste nimesid ja neid iseloomustavaid sõnu.

  WC paber

  Vahendid: WC-paberi rull
  Kuidas käib: mängijad pannakse ringi istuma. Neile öeldakse, et rohkem WC-paberit majas ei ole ja nad peavad sealt rullist kohe võtma nii palju, kui arvavad, et neil päeva/laagri jooksul vaja võib minna. Kui kõik on vähemalt ühe tüki ära võtnud, öeldakse neile, et tegelikult ikka nii hull olukord ei ole, aga neil tuleb iga võetud tüki kohta öelda üks ennast tutvustav lause.

  Tutvumine ühe minutiga

  Osalejad jagatakse paaridesse. Üks on küsitleja ja teine vastaja. Küsitleja peab ühe minuti jooksul oma kaasalast intervjueerima. Minuti kuludes rollid vahetatakse. Pärast saab igaüks kogutud info põhjal tutvustada oma kaaslast kogu rühmale.

  Plaks ja nimi

  Osalejad istuvad toolidel ringis, üks tool on rohkem. Üks mängija on ringi keskel. See kelle paremal käel on tühi tool peab nimetama kellegi ringisolijate nime ja lööma seejärel plaksu vastu tooli. Kelle nimi on öeldud tõuseb ja läheb istuma uuele kohale. Kelle kõrval jääb tool tühjaks ütleb jälle uue nime. Ringi keskel olija peab püüdma istuda tühjale kohale enne kui tooli pihta on löödud plaks.

  « tagasi  üles