« tagasi

Usk ja elu


Mul on küsimus lapse ristimise kohta. Kas ristivanemaks võib olla ka teise kiriku liige? Soovin lapsele ristiemaks oma õde, kes on aga seitsmenda päeva adventistide koguduse liige. Nende kirikus lapsi ei ristita, ristitakse vaid täiskasvanuid. Tema ise sooviks väga ristivanemaks olla, kuid kirikut sellepärast vahetada ei soovi. Meie kirikus kehtiva korra kohaselt peab ristivanem olema luterliku kiriku konfirmeeritud liige või erandina mõne teise lasteristimist tunnustava konfessiooni (näiteks rooma-katoliku või õigeusu kiriku) liige.

Kuna adventistid ei pea lasteristimist õigeks, ei saa nad olla ka ristivanemaks.

Peamiseks erinevuseks luterliku kiriku ja adventistide ristimiskäsitluses on see, et kui kiriku õpetuse kohaselt on ristimine sakrament, s.t Kristuse enda poolt seatud püha toiming, päästevahend, mille kaudu Jumal sünnitab inimese vee ja Püha Vaimu läbi vaimulikul viisil uuesti ning ristitav saab osaliseks Kristuse ristisurmas ja ülestõusmises, siis adventistide arusaama kohaselt on ristimine pigem inimesepoolne tegu, mille kaudu inimene tunnistab oma usku Jeesuse Kristuse surmasse ja ülestõusmisse ning näitab, et ta on surnud patule ja soovib elada uut elu.

Ka luterliku arusaama järgi peab ristimisega kaasnema usk ja oma usust tunnistuse andmine, aga seda vastusena Jumala armule, mida Jumal inimesele ristimise ja oma Sõna kaudu pakub. Sellest tuleneb ka erinev arusaamine lasteristimisest: kuna kiriku õpetuse järgi vajavad kõik inimesed eranditult Jumala armu ning Kristus kutsub enda juurde mitte ainult täiskasvanuid, vaid täiesti selgelt ka lapsi, on ristimine vajalik ja võimalik nii seni ristimata täiskasvanutele kui lastele.

Ristivanema ülesanne on aidata kaasa lapse kristlikul kasvatamisel ja õpetamisel, kusjuures viimase puhul peetakse silmas kõike seda, mida kirik õpetab. Paraku ei saa adventist just taoliste erinevate arusaamade tõttu seda ülesannet täita.

Kõik eelöeldu ei tähenda, et Teie õde ei võiks Teile siiski lapse kasvatamisel võimalust mööda abiks olla, iseäranis tema eest palvetamisel ning talle taoliste kristlike tõdede edasiandmisel, mis on ühised nii luterlastele kui adventistidele.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
28.04.2016

�les üles