« tagasi

Kiriklikud talitused


EV Põhiseaduse järgi on meil ilmalik riik s.t meil pole riigikirikut. On riigiasutusi, sõjaväeosi jne, kelle atribuutikasse kuulub lipp. Millise seaduse järgi toimetab luterlik kirik nende õnnistamist? Ma saan aru, kui on tegemist erafirma, mittetulundusliku ühingu, kodanike ühenduse jne lipu vms atribuutikaga. Kas on mingi säte, mis lubab/kohustab EELK-d kui avalik-õiguslikku institutsiooni seda tegema? Ehk teete mõne viite internetis olevasse seadusandlusse?

Vastavalt Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus kehtivale korrale võib vaimulik õnnistada organisatsioonide, ühingute, asutuste vm lippu, kui vastav organisatsioon, ühing või asutus on selleks soovi avaldanud. Vaimuliku kohus on jälgida, et lipu omanik tegutseks kristlikel alustel ja ei oleks vastuolus EELK õpetusega. Loomulikuks peetakse, et lippu õnnistamisele toovad inimesed on kiriku liikmed. Lipu õnnistamine on eelkõige eestpalvetalitus nende eest, keda see lipp ühendab ja tähistab.

Mis puutub organisatsioone või asutusi endid, siis esitavad nad palve lipu õnnistamiseks vabatahtlikult ja oma tegevust reguleerivatel õigusaktide alusel.

Näiteks kaitseväe puhul on vastavaks aluseks Kaitseväe garnisonimäärustiku punktid 490-502, vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=241300.

Muide, sama dokumendi paraadi käsitlev osa on aluseks kaitseväe paraadidel toimuvale vaimulikule talitusele.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse abiõpetaja
05.11.2004

�les üles