« tagasi

KÕIK KÜSIMUSED


Kas luterlaste käsitluses on Allah ja kristlaste Jumal Jahve üks ja sama isik? NB! jutt ei ole sõnast Allah, mis tähendab Jumal, vaid Allahist kui isikust. Kuna Allahil pole Poega, kuidas saab ta olla sama isik kui Jahve/Jehoova?

Nii kristlased (kelle hulka kuuluvad ka luterlased) kui moslemid ehk islamiusulised usuvad, et on vaid üks tõeline Jumal. Mõlemate käsitluses on Jumal isikuline, igavene, kõigeväeline, kõiketeadja, kõikjalolev, armuline ja halastaja. Jumal on kõige olemasoleva Looja ning alalhoidja.

Tänapäeval nii roomakatoliku kui ka luterlikus kirikus valdavalt levinud suhtumist islamisse iseloomustab hästi roomakatoliku kiriku Vatikani II kirikukogu avaldus mittekristlikest usunditest, milles muuhulgas öeldakse:

Austusega uurib Kirik ka muhameedlasi, kes palvelevad ühtainust Jumalat, elavat ja iseeneses olevat, halastavat ja kõikvõimast, taeva ja maa Loojat, kes on kõnelenud inimestele. Nad püüavad kogu hingest alistuda Tema seadustele, nii nagu Aabraham alistus Jumala tahtele, millele islami usk meelsasti toetub. Jeesust, keda nad, tõsi küll, ei tunnista Jumalaks, austavad nad siiski prohvetina ning austavad ka Tema neitsilikku ema Maarjat, kelle poole nad sageli hardalt pöörduvad. Lisaks ootavad nad samuti kohtupäeva, mil Jumal äratab ja tasub kõigile teenete järgi. Seepärast peavad nad vooruslikku elu au sees ja austavad Jumalat eriti palvetamise, heategude ja paastuga.

Niisiis kui me lähtume arusaamast, et on olemas vaid üks tõeline Jumal, ja nii islamiusulised kui kristlased palvelevad ühteainsat tõelist Jumalat, võime öelda, et tegemist saab olla ainult ühe ja sellesama Jumalaga.

Erinevused tulevad aga (kõigile sarnasustele vaatamata) ilmsiks selles, kuidas ning millisena ühed või teised seda ainsat tõelist Jumalat mõistavad ja kirjeldavad.

Kristlased usuvad, et Jumal ilmutab ennast oma tegudes maailma algusest alates kui Kolmainus, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Islamiusulised eitavad Jumala kolmainsust ja seega ka kristlikku lunastusõpetust, mille kohaselt Jumala ainusündinud Poeg on saanud inimeseks ning inimkonna oma kannatuste, surma ja ülestõusmise läbi lunastanud.

Enn Auksmann
Pärnu Eliisabeti koguduse õpetaja
25.04.2007

�les üles